نیاز های انسان از دیدگاه هنری موری


انسان ها دارای نیازهای متفاوتی می‌باشند این نیازها شامل نیازهای فیزیولوژیکی، اجتماعی،عاطفی،روانی …
هنری موری نیازهای کلی انسان را ۱۴ دسته بیان کرده است که دانستن آنها خالی از لطف نیست .

نیازها موقعیت ناخوشایند را به خوشایند تبدیل میکند

۱-سلطه جویی(کنترل محیط و دیگران با زور و سیاست)
۲-فروتنی و احترام (ستایش مافوق،تحسین او،فرمانبری از او و تن دادن به خواسته های او )
۳-استقلال(آزاد شدن از محدودیت ها ، مقاومت در مقابل زور و زورگویان)
۴-پرخاشگری(غلبه بر دیگران با زور،کنترل،انتقام یا مجازات آنها)
۵-تحقیر (تسلیم و مطیع دیگران شدن ،پذیرش تقصیر و مجازات لذت بردن از درد و بد بختی )
۶-موفقیت(موفق شدن در کارهای دشوار،چیره شدن بر موانع و استادشدن)
۷-رابطه جنسی(برقراری روابطی که به رابطه ی جنسی منجر میشود)
۸-شناخت حسی(جستجوی تجربه های حسی و لذت بردن از آنها)
۹-خودنمایی(تاثیر گذاری در دیگران با اعمال و حرفها،حتی اگر شوکه آور باشد)
۱۰-بازی(خوش بودن،خندیدن،آرامش یافتن،استراحت کردن و لذت بردن از کارهای خود)
۱۱-پیوند جویی:نزدیک و وفادارترین به سایر انسان ها،راضی کردن آنها وبه دست آوردن دوستی و توجه آنها
۱۲-طرد:جدا کردن خود از یک شی یا یک انسان نا مطلوب ،کنار گذاشتن یا ترک آنها
۱۳-وابستگی:بر طرف کردن نیازهای خود،مثلا:نیاز به محبت، رسیدگی شدن،کمک شدن،بخشیده شدن و تسکین یافتن از طریق دیگران یا اشیای مختلف
۱۴-رسیدگی،کمک کردن به نیازمندان،تغذیه آنان و حفاظت از آنها .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

از این بخش با متخصصین ما در تماس باشید