12- هوش اجتماعی (هوش هیجانی، هوش شخصی)

هوش اجتماعی از عوامل اصلی پیشرفت و موفقیت در اجتماع است.  کسانی که این توانمندی را دارند میتوانند احساسات خودشان و دیگران را بفهمند و با احترام به خود و دیگران از این احساسات در جهت بهبود ارتباط خود با دیگران بهترین استفاده را ببرند.  این افراد دارای تعاملات و روابط خوب و سازنده با دیگران میباشند و از این روابط برای پیشبرد اهداف خود و اجتماع استفاده میکنند.  آموزش این توانمندی کمی سخت میباشد.