11_مهربانی (بخشندگی،سخاوت، مراقبت، توجه،عشق نوع دوستانه،نیکی کردن)

افرادی که دارای این توانمندی هستند دارای حس بخشندگی و سخاوت بسیار بالایی میباشند و در رفتار و عمل نیز این توانمندی را به خوبی نشان میدهند.  این افراد همیشه حواسشان به اطرافیان هست و در مواقع لزوم با توجه و نیکی کردن، نوع دوستی خود را کاملا نشان میدهند. این گونه انسان ها از عشق به همنوع و توجه و نیکی کردن به آنها خسته نمیشوند. این خصیصه قابلیت آموزش دارد.