10_ ظرفیت دوست داشتن و دوست داشته شدن

اهمیت زیاد دادن به دوستان نزدیک و دوست داشتن آنها و همچنین دوست داشته شدن از طرف اطرافیان از خصوصیات بارز این افراد میباشد.  کسانی که دارای این توانمندی هستند هم میدانند چگونه به دیگران مهربانی کنند و به آنها عشق بورزند و هم میدانند چه کارهایی باید انجام دهند تا از طرف دیگران مورد پذیرش و مهربانی قرار گیرند.  این خصیصه مخصوصا برای دایره ی دوستان نزدیک و صمیمی بسیار مشهود و بارز میباشد.