9_سرزندگی

افرادی پر از انرژی و شور و نشاط. این افراد در زندگی ماجراجو هستند و کل زندگی را یک ماجرا می بینند و همیشه احساس سرزندگی و نشاط دارند. افرادی فعال و با حال که هم خودشان از این انرژی و سرزندگی لذت می برند و هم به اطرافیان انرژی می دهند.  کسانی که این توانمندی را دارند معمولا در جمع می درخشند و افراد دیگر تمایل دارند تا در اطراف این افراد باشند و از آنها انرژی کسب کنند.  شوخ طبعی از مشخصات بارز این افراد است