8_صداقت

به معنای حق گویی است و انجام امور به شکلی صادقانه و بدون تظاهر.  افرادی که این توانمندی را دارند در هر شرایطی با احساس مسئولیت جانب حق را می گیرند و مسئولیت اعمال خود را می پذیرند. مهم ترین مشخصه ی این افراد پذیرفتن خودشان و ابراز خود به شکل صادقانه است. این افراد اهل ریا و تظاهر نیستند و هر آنچه هست و نیست در ظاهرشان نشان می دهند و پشت پرده ندارند.