7_ پایداری ( استقامت، سخت کوشی)

کسانی که دارای این توانمندی هستند کارها را در هر شرایطی به نحو احسن انجام می دهند و به پایان می رسانند و علاوه بر انجام کامل کارها از انجام آنها لذت هم میبرند. این توانمندی قابلیت آموزش دارد اما این آموزش باید در کودکی انجام شود و در واقع کوشایی و جدیت در کار پایه و اساسش در آموزش هایی است که خانواده در سنین زیر یازده سال به فرزندان خود میدهند. این مطلب به این معنی نیست که در بزرگسالی نمیشود توانمندی پایداری را یاد گرفت میشود اما به سختی!
کسانی که دارای این توانمندی هستند کارها را در هر شرایطی به نحو احسن انجام می دهند و به پایان می رسانند و علاوه بر انجام کامل کارها از انجام آنها لذت هم میبرند. این توانمندی قابلیت آموزش دارد اما این آموزش باید در کودکی انجام شود و در واقع کوشایی و جدیت در کار پایه و اساسش در آموزش هایی است که خانواده در سنین زیر یازده سال به فرزندان خود میدهند. این مطلب به این معنی نیست که در بزرگسالی نمیشود توانمندی پایداری را یاد گرفت میشود اما به سختی!