6-دلیری

دلیری به معنای ایستادگی و مقاومت در برابر حرف زور، پا پس نکشیدن در مقابل زورگویان و زدن حرف حق در هر شرایطی. نداشتن ترس از بزرگان و صاحبان قدرت. دلیری شامل دلیری جسمی هم میشود، داشتن توانایی جسمی بالا و مقاومت در برابر خستگی و مبارزه با حریفان. البته داشتن عضلات قوی به تنهایی نشانه ی دلیری نیست و دلیری جسمی با دلیری ذهنی معنی پیدا میکند.