5_ ژرف نگری (فرزانگی)

توانایی دادن مشورت به دیگران و آینده‌نگری دقیق، بررسی رویدادهای آینده از روی درایت و بینش صحیح. این توانمندی انسان ها را در کانون توجه کسانی قرار میدهد که برای آینده ی خود نیازمند مشاوره هستند و خود به تنهایی نمیتوانند تصمیم گیری صحیح داشته باشند ژرف نگر ها با پیش اندیشی و اندیشه ورزی میتوانند آینده را به روشنی بببنند و تدابیر لازم را برای رویارویی با اتفاقات مثبت و منفی بیاندیشند این افراد دارای تفکر نقاد هستند و از این دارایی به خوبی بهره برداری میکنند، این توانمندی تا حدی قابلیت آموزش دارد و با میزان سواد و علم همبستگی مستقیم و مثبت دارد