4_ عشق به یادگیری

در وجود تمام انسانها عشق به یادگیری توسط خداوند نهاده شده است، اما این عشق در وجود بعضی ها به حدی زیاد است که ما آن را یک توانمندی مینامیم. مسلط شدن بر مهارت های نو، دانش ها و موضوعات تازه حتی بدون ارتباط با توانمندی کنجکاوی از گرایشات انسانی است و در واقع برای ادامه ی حیات از ملزومات داشته های انسان است. کسانی که این توانمندی را دارند از تمام لحظات زندگی برای آموزش و یادگیری استفاده میکنند و از تلاش در این راه هرگز خسته نمیشوند، این انسان ها یادگیری را با هدف درآمد یا برتری نسبت به دیگران انجام نمیدهند و فقط یادگیری را برای یادگیری انجام میدهند. این توانمندی قابلیت آموزش چندانی ندارد اما میشود ان را تقویت کرد.