2_کنجکاوی

یکی از نظریه‌های جالب یادگیری این است که عدم تعادل شناختی باعث افزایش تلاش ارگانیسم برای دانستن و رسیدن به دانش میشود و این یکی از توانمندی های لازم یعنی کنجکاوی را باعث میشود. کنجکاوی یعنی علاقمندی به تجربه ای در حال تکوین برای نفس تجربه، یافتن موضوعات و مسائل جالب و جذاب، کند و کاو، بررسی و کشف. شاید یکی از اختلافات اساسی انسان با حیوانات در همین توانمندی باشد، حیوانات کاری را برای دانستن و از رو کنجکاوی انجام نمیدهند اما انسان حتی بدون نیاز هم دست از جستجو و مطالعه و بررسی بر نمیدارد. این توانمندی نسبتا قابلیت آموزش هم دارد و میشود با برنامه ریزی صحیح کودکان و نوجوانان را جستجو گر بار آورد و البته این توانمتدی هم مثل بقیه توانمندی ها در انسان های مختلف متفاوت است.