توانمندی ها

همه ی انسان ها دارای نقاط قوت و توانمندی هایی هستند که گاهی خود میدانند و گاهی هم از توانمندی های خود غافلند و چیزی از انها نمیدانند  روانشناسان مثبت گرا طی مطالعاتی گسترده و عمیق در بسیاری از کشورهای جهان و بررسی ادیان مختلف به بیست و چهار توانمندی دست یافته اند که در تمامی ادیان و کشور ها مثبت تلقی میشوند و دارای ارزش هستند. ابن بیست و چهار توانمندی در تمام انسان ها وجود دارند اما اندازه ی آنها در انسان های مختلف متفاوت است و هر کس بر اساس تفاوت های فردی و تربیت و..... در چند توانمندی سرآمد و در چند توانمندی دارای قدرت کمتری است. با توجه به این واقعیت علمی که پرداختن و توجه به توانمندی ها بسیار کارآمد تر از توجه به نقاط ضعف میباشد قصد دارم در سلسله مطالبی این بیست و چهار توانمندی را به شما معرفی نمایم و بعد از پایان معرفی آزمون معتبری را به کمک هم انجام خواهیم داد تا بتوانیم پنج توانمندی برترمان را پیدا نموده و با پرورش و به کار گیری این توانمندی ها مسیر زندگی و پیشرفت و آرامشمان را هموارتر نماییم.