انجام تکالیف

مجید خالقی روانشناس تربیتی و هیپنوتراپیستباشروع سال تحصیلی ومدرسه رفتن بچه هایکی ازمسائلی که ذهن اولیارادرگیرمی کند
وتقریباهمه روزه با آن سروکاردارند، انجام تکالیف است که متاسفانه بااشتباه بعضی ازوالدین انجام تکالیف به صورت یک معضل درمی آید وسالهای سال هم بچه هارااذیت می کند وهم باعث ناراحتی پدرومادرهامی شود.چه کنیم که بچه هابرای انجام تکالیف به ماوابسته نباشندو به اصطلاح خودکارشوند؟!این کارباانجام چندتکنیک ساده بسیارراحت قابل اجرااست.
1-برای انجام تکالیف زمان تعیین کنید.این زمان بایدمعقول وقابل انجام باشد.حداکثرزمان برای بچه های ابتدایی15دقیقه درچندنوبت است:مثلا3یا4زمان15دقیقه ای بافاصله های10تا20دقیقه ای برای استراحت.این ساعت هابایدبعدازصرف ناهارواستراحت شروع شوند.
2-بعدازتعیین زمان،قواعدوقوانین راخیلی صریح وروشن وباقاطعیت(نه دادزدن) ومحکم برای بچه هاتوضیح می دهیم؛مثلاشما15دقیقه وقت داری این یک صفحه رابنویسی یااین چهارتمرین راحل کنی.
3-درزمان انجام تکالیف ازجلوی فرزندمان دور می شویم مثلاخودمان رادرآشپزخانه سرگرم می کنیم یااگر وی دراتاق است مادراتاق دیگریاپذیرایی می نشینیم وکنارکودک نمی مانیم.
4-راس ساعت تعیین شده به اوسرمی زنیم وازکم وکیف انجام تکالیف مطلع می شویم، وبه اواستراحت می دهیم.


5-به هیچ عنوان وتحت هیچ شرایطی تکالیف راپاره یاپاک نمی کنیم وهرگزتکالیف اوراتکمیل نمی کنیم.
6-سوالات کودکان رابلافاصله جواب نمی دهیم واوراراهنمایی می کنیم تاخودش جواب راپیداکند.
(برای پرسیدن درس هم همین روش راانجام می دهیم).
بااجرای این برنامه بعدازچندهفته کودکان ماخودبه خودتکالیفشان راانجام می دهندودرواقع ماخودرابرای تمام مدت تحصیل وی راحت کرده ایم.


مجیدخالقی روانشناس تربیتی